Water en ruimte verbinden.

  • slide-home_03

Werken aan gezamenlijk perspectief

De Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (A5H) is een prachtig en veelzijdig gebied. Maar het is tegelijkertijd een stukje Nederland dat kwetsbaar is voor overstromingen, het werk aan de dijken is hier nooit klaar. Uiterlijk 2050 moeten de dijken aan nieuwe, strengere veiligheidsnormen voldoen.

Als we deze dijkversterkingen als regio slim willen combineren met ruimtelijke ontwikkelingen, dan moeten gemeenten en waterschap vroeg beginnen om hun planningen op elkaar af te stemmen. In de Perspectievennota A5H staat hoe de Gebiedsraad hier de afgelopen periode een praktische benadering voor heeft ontwikkeld. Ook leest u hoe de regio samenwerkt om de dijkversterkingen met respect voor de omgeving uit te voeren.

De Perspectievennota biedt gemeenten en waterschappen handvatten om zich op tijd voor te bereiden op de dijkversterkingen en de wisselwerking met de omgeving. Een dijkversterking is namelijk slim te combineren met ruimtelijke ontwikkelingen, zoals het aanpassen van wegen, woningbouwprojecten of de aanleg van recreatie- en natuurgebieden. Het benutten van deze zogenaamde meekoppelkansen geeft veel voordelen voor de bewoners en bedrijven in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Minder overlast, efficiënte inzet van gemeenschapsgeld en een beter ingericht gebied.

De Gebiedsraad bestaat uit bestuurlijke vertegenwoordigers van de provincie Zuid-Holland, Waterschap Rivierenland en de gemeenten in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden.

Er is de afgelopen jaren al gekeken of de toekomstige investeringen in de dijken kunnen worden verbonden met de ruimtelijke ontwikkeling en economie van het gebied. Op basis van deze inventarisatie is gekeken waar verschillende opgaven, kansen en knelpunten met elkaar verbonden kunnen worden. Het eindrapport van dit MIRT-onderzoek A5H [MIRT = Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport] is in oktober 2016 verschenen.

 

MIRT-onderzoek

Tijdens het MIRT-onderzoek zijn al deelprojecten opgepakt. Bij deze deelprojecten is sprake van een duidelijke verbinding tussen water en andere aspecten.  Er worden drie gebiedsopgaven en drie gebiedsbrede thema’s uitgewerkt.

De gebiedsopgaven zijn Kinderdijk, Sluis en Sliedrecht.

De drie gebiedsbrede thema’s zijn regionale bereikbaarheid, een integrale dijk- en oevervisie en natuur, recreatie en toerisme. Er is al een Handreiking dijken en oevers.

Verkenning spontaan hulpaanbod (2019)

Alblasserwaard Vijfheerenlanden (A5H) ligt in een overgangsgebied waar zowel overstromingen uit de rivieren als door stormvloed op zee kunnen plaatsvinden. Wanneer een overstroming dreigt, staat de overheid voor een enorme uitdaging. Evacuatie van het gebied is niet gemakkelijk en de infrastructuur is kwetsbaar. Het hulpaanbod door overheden komt op gang, maar het is de vraag of dit voldoende is gegeven de kwetsbare situatie. Gelukkig is de overheid niet de enige die hulpaanbod organiseert. Bij een (dreigende) overstroming, gaan mensen zelf aan de slag en ontstaan er in de samenleving ‘spontaan hulpaanbod’. Denk hierbij aan bewoners en bedrijven die elkaar informeren, zelf met voertuigen of boten evacuatie mogelijk maken, en onderdak, eten en drinken beschikbaar stellen.

Hoe kunnen burgers en bedrijven in Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (A5H) hulp bieden bij overstromingen, om zo de impact ervan te verminderen? In opdracht van de provincie Zuid-Holland onderzochten de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) en Deltares samen met de Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid de kansen en mogelijkheden van deze 3e laag in de meerlaagsveiligheid. De verkenning maakt deel uit van de pilot A5H, onderdeel van het Interregprogramma FRAMES.

In deze verkenning Helpende handen bij overstroming staat het spontaan hulpaanbod bij (dreigende) overstroming van A5H centraal. We gaan op zoek naar synergie: Hoe kunnen spontaan hulpaanbod en overheidshulp in A5H elkaar versterken? En welke principes, arrangementen en werkwijzen kunnen dit ondersteunen? Deze verkenning is uitgevoerd door een combinatie van empirisch onderzoek (documentstudie, interviews) en een ontwerpproces waarin met vier experts is gewerkt aan concepten en bouwstenen voor synergie tussen overheidshulp en spontane hulp.

 

 

 


 

 

<br /><br />

<br /><br />

<br /><br />

<br /><br />

Scroll To Top