Water en ruimte verbinden.

  • slide-home_03

Werken aan gezamenlijk perspectief

De Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (A5H) is een prachtig en veelzijdig gebied. Maar het is tegelijkertijd een stukje Nederland dat kwetsbaar is voor overstromingen, het werk aan de dijken is hier nooit klaar. Uiterlijk 2050 moeten de dijken aan nieuwe, strengere veiligheidsnormen voldoen.

Als we deze dijkversterkingen als regio slim willen combineren met ruimtelijke ontwikkelingen, dan moeten gemeenten en waterschap vroeg beginnen om hun planningen op elkaar af te stemmen. In de Perspectievennota A5H staat hoe de Gebiedsraad hier de afgelopen periode een praktische benadering voor heeft ontwikkeld. Ook leest u hoe de regio samenwerkt om de dijkversterkingen met respect voor de omgeving uit te voeren.

De Perspectievennota biedt gemeenten en waterschappen handvatten om zich op tijd voor te bereiden op de dijkversterkingen en de wisselwerking met de omgeving. Een dijkversterking is namelijk slim te combineren met ruimtelijke ontwikkelingen, zoals het aanpassen van wegen, woningbouwprojecten of de aanleg van recreatie- en natuurgebieden. Het benutten van deze zogenaamde meekoppelkansen geeft veel voordelen voor de bewoners en bedrijven in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Minder overlast, efficiënte inzet van gemeenschapsgeld en een beter ingericht gebied.

De Gebiedsraad bestaat uit bestuurlijke vertegenwoordigers van de provincie Zuid-Holland, Waterschap Rivierenland en de gemeenten in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden.

Er is de afgelopen jaren al gekeken of de toekomstige investeringen in de dijken kunnen worden verbonden met de ruimtelijke ontwikkeling en economie van het gebied. Op basis van deze inventarisatie is gekeken waar verschillende opgaven, kansen en knelpunten met elkaar verbonden kunnen worden. Het eindrapport van dit MIRT-onderzoek A5H [MIRT = Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport] is in oktober 2016 verschenen.

 

MIRT-onderzoek

Tijdens het MIRT-onderzoek zijn al deelprojecten opgepakt. Bij deze deelprojecten is sprake van een duidelijke verbinding tussen water en andere aspecten.  Er worden drie gebiedsopgaven en drie gebiedsbrede thema’s uitgewerkt.

De gebiedsopgaven zijn Kinderdijk, Sluis en Sliedrecht.

De drie gebiedsbrede thema’s zijn regionale bereikbaarheid, een integrale dijk- en oevervisie en natuur, recreatie en toerisme. Er is al een Handreiking dijken en oevers.

 

 


 

 

<br /><br />

<br /><br />

<br /><br />

<br /><br />

Scroll To Top