Water en ruimte verbinden.

  • Dijkring 980-290 px

 

Nederland is opgedeeld in dijkringen: gebieden die beschermd worden tegen hoogwater door dijken en duinen. Op een aantal plaatsen voldoen de dijken in de toekomst niet aan de nieuwe normen die in 2017 wettelijk zijn vastgelegd.

Alblasserwaard en Vijfheerenlanden vallen onder de regio Rijnmond-Drechtsteden. De regio heeft een eigen aanpak in het Deltaprogramma. Het Deltaprogramma moet Nederland beschermen tegen overstromingen en zorgen voor voldoende zoetwater.

Dijkversterking
De polders van Alblasserwaard en Vijfheerenlanden (A5H) liggen zo laag dat ze bij een overstroming zeer snel en diep onder water komen te staan. Overstromingen voorkomen (preventie) is daarom heel belangrijk. De dijken moeten verhoogd of versterkt (breder en/of hoger) worden om aan de nieuwe normen te voldoen.

Kenmerkend voor deze regio is dat dijkversterking direct effect heeft op de woon-, werk- en leefomgeving. Daarom wordt deze versterking bekeken in samenhang met de ruimtelijke en economische ontwikkelingen. Er is inmiddels een aanzet voor een dijk- en oevervisie. Deze aanzet wordt de komende periode verder uitgewerkt.

 

 

 

 

 

 

Scroll To Top