Water en ruimte verbinden.

  • slide-home_03

    Meestgestelde vragen

Meestgestelde vragen en antwoorden over waterveiligheid in Alblasserwaard/Vijfheerenlanden

1. Wat is de aanleiding voor deze nieuwe aandacht voor waterveiligheid?

Vanuit het Deltaprogramma is in 2014 een voorkeurstrategie voor het gebied Rijnmond-Drechtsteden vastgesteld. Deze voorkeursstrategie richt zich op het oplossen van de waterveiligheidsopgaven door de versterking van de primaire keringen, in samenhang met rivier verruimendemaatregelen en toepassing van het meerlaagsveiligheidsprincipe. Deze voorkeursstrategie is de afgelopen twee jaar verder uitgewerkt met regionale partijen, waarbij gezocht is naar mogelijkheden voor een integrale aanpak van maatregelen ten behoeve van de waterveiligheid en andere ruimtelijke en economische maatregelen.
Voor de Alblasserwaard/Vijfheerenlanden is preventie tegen overstromingen door dijken en door rivierverruimende maatregelen de basis voor het beschermd houden van dit gebied (Gebiedsrapport Alblasserwaard/Vijfheerenlanden, Deltaprogramma 2014). Voor de Alblasserwaard/Vijfheerenlanden is besloten een zogenaamd MIRT-onderzoek te starten. Bij vraag 2 kunt u meer lezen over wat het MIRT-onderzoek is. Dit onderzoek heeft tot doel de locatiekeuze, inrichting en planning van waterveiligheid en andere gebiedsopgaven onderling beter te laten aansluiten.

Naast de gebiedsuitwerking in het kader van Deltaprogramma is in de Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM) en in de Agenda Ruimte van de Provincie Zuid-Holland een integrale gebiedsverkenning aangekondigd. Vanuit de VRM en de Agenda Ruimte is ingezet op een bredere benadering van de waterveiligheidsopgave voor de Alblasserwaard/Vijfheerenlanden, en een combinatie hiervan met andere gebiedsopgaven en lopende processen. De onderliggende veronderstelling is dat een bredere, integrale aanpak van de waterveiligheidsopgave met andere gebiedsopgaven kan leiden tot een betere waterveiligheid voor de langere termijn, en daarnaast meekoppelkansen kan opleveren voor de totale ontwikkeling van het gebied.
Vanwege de grote samenhang tussen deze integrale gebiedsverkenning en het MIRT-onderzoek is besloten om beide processen samen te voegen. De gebiedsverkenning, voor zover deze een relatie heeft met waterveiligheid, maakt onderdeel uit van het MIRT-onderzoek Alblasserwaard/Vijfheerenlanden.

2. Waar staat MIRT voor?

MIRT staat voor Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. Dit is een programma van de Rijksoverheid dat wordt aangestuurd door het ministerie van Infrastructuur en Milieu. In het kader van dat programma is er in 2014 in het zogenaamde BO-MIRT (Bestuurlijk Overleg) een afspraak gemaakt met minister Schultz om onderzoek te doen. Dat onderzoek gaat over de mogelijkheid om toekomstige dijkversterkingen in de Alblasserwaard/Vijfheerenlanden te combineren met verbeteringen in de kwaliteit en de economie van de regio. Het onderzoek loopt nu. Het onderzoek bouwt voort op de voorkeursstrategie van het Deltaprogramma. Het zwaartepunt ligt op de zuidrand van de Alblasserwaard. Het gaat over mogelijkheden op middellange termijn. Gemeentebestuurders van de gemeenten Alblasserdam, Papendrecht, Sliedrecht, Gorinchem, Zederik, Giessenlanden, Lingewaal, Molenwaard, Leerdam, Vianen en Hardinxveld-Giessendam, bestuurders van het Waterschap en de provincie zitten met het ministerie van Infrastructuur en Milieu in een Gebiedsraad. De Gebiedsraad zorgt ervoor dat het onderzoek wordt uitgevoerd. Het onderzoek is eind 2016 gereed. Meer informatie over het MIRT vindt u op de website www.a5h.nl (vanaf eind mei).

3. Wat zijn voor mij de gevolgen als er een overstroming plaatsvindt?

Op de website Overstroom ik? kunt u via een postcodetool opvragen wat de mogelijke gevolgen zijn als er een overstroming plaatsvindt. Ook vindt u daar meer informatie over wat u kunt doen als deze situatie zich onverhoopt voordoet. Op de website Ons Water vindt u nog meer informatie over waterveiligheid.

4. Wat is het Hoogwaterbeschermingsprogramma en wat betekent dit voor mij?

Nederland werkt constant aan bescherming tegen overstromingen. In de nationale Hoogwaterbeschermingsprogramma’s nemen de waterschappen en Rijkswaterstaat, de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, maatregelen om afgekeurde waterkeringen op een sobere, doelmatige en robuuste wijze te versterken om zodoende Nederland te beschermen tegen overstromingen. Nu en in de toekomst.

In de Alblasserwaard/Vijfheerenlanden is het voor een groot deel van de dijken de verwachting dat de dijk versterkt en/of verhoogd moet worden. De planning van de dijkversterkingen wordt op nationaal niveau bepaald en is vastgelegd in het Hoog Water Beschermingsprogramma (HWBP). Omdat er landelijke veiligheidscriteria gelden wordt op nationaal niveau gekeken welke dijktrajecten het grootste risico vormen voor de kans op overstroming en schade aan mens en economie die dat tot gevolg zal hebben. De trajecten die het grootste risico kennen worden het hoogst geprioriteerd in het HWBP. Voor deze trajecten wordt geld beschikbaar gesteld om de dijkversterking te realiseren. Het waterschap maakt deel uit van de Programmaraad van het HWBP en heeft ingestemd met het dijkversterkingsprogramma 2017-2022. Het programma wordt jaarlijks geactualiseerd en steeds voor een periode van zes jaar vastgesteld, met een doorkijk naar de komende 12 jaar. Als een dijktraject nu dus nog niet in de programmering is opgenomen duurt het nog zeker zes jaar voordat het aan de beurt zal komen. De waterschappen hebben de verantwoordelijkheid om de geplande dijkversterkingen te realiseren.

In de Alblasserwaard/Vijfheerenlanden staan de komende jaren de trajecten tussen Streefkerk en Ameide en Ameide tot Everdingen op het uitvoeringsprogramma. Langs deze trajecten is gebleken dat de dijk op een paar lokale plaatsen onvoldoende sterk is. Het waterschap zal proberen de benodigde sterkte te realiseren door lokaal maatregelen te nemen. Op deze manier wordt zo veel mogelijk voorkomen dat de bewoners en gebruikers overlast ondervinden van de werkzaamheden. Dat is met name van belang omdat langs deze trajecten op dit moment nog wordt gewerkt aan de verbetering van de dijk.

5. Op welke termijn moet aan de dijkversterkingsopgave zijn voldaan?

Alle dijken in Nederland moeten in 2050 voldoen aan de gestelde veiligheidseisen.

6. Wat betekent dat voor mijn woning?

Het is te vroeg om daar een antwoord op te kunnen geven. Als bekend is dat een bepaald dijktraject versterkt zal worden, wordt door het waterschap uitgewerkt welke maatregelen precies nodig zijn.
Pas dan zal duidelijk worden wat de gevolgen voor uw woning zullen zijn. Wat er precies moet gebeuren en wat dat voor uw woning betekent zal in nauw overleg met u worden uitgewerkt. Uiteraard wordt bij de uitwerking gekeken naar de maatregelen die de dijk sterk en hoog genoeg maken, maar ook wordt gezocht naar maatregelen om de nadelige gevolgen voor de omgeving zo beperkt mogelijk te houden.

7. Is het nog wel slim om in (het onderhoud of vernieuwen van) mijn huis te investeren?

Voor veel dijktrajecten is nog niet bekend wanneer deze versterkt zullen moeten worden. Bovendien is het dus helemaal niet bekend of de dijkversterking gevolgen heeft voor uw huis. Het is dus verstandig om uw woning te onderhouden zoals u dat gewend bent en uw woongenot te optimaliseren als u dat prettig vindt. Als bij de dijkversterking blijkt dat er iets met uw woning moet gebeuren, dan worden er afspraken met u gemaakt over de vergoeding van de schade die hierdoor ontstaat. Het schadebedrag wordt uiteraard mede bepaald op basis van de waarden en de staat van de eigendommen die het betreft.

8. Wat betekent het als ik mijn woning zou willen verkopen?

Bij verkoop van uw woning zal de toekomstige eigenaar zich bewust moeten zijn van de mogelijkheid dat er op termijn werkzaamheden aan de dijk uitgevoerd kunnen worden. Wat dit precies gaat betekenen is nu nog niet bekend.

9. Wat betekent het voor de waarde van mijn huis?

Daar kunnen we op dit moment geen antwoord op geven, omdat dit niet bekend is.

10. Heb ik invloed op de plannen? Kan ik meedenken/meepraten?

Als een dijktraject in de planning van het HWBP is opgenomen gaat het waterschap aan de slag om volgens deze planning de dijken op sterkte te krijgen.
Eén van de eerste stappen die gezet worden is het verzamelen van informatie over het betreffende stuk dijk. Dat betekent onder andere aanvullende metingen doen voor informatie over het dijklichaam en de ondergrond, maar zeker ook nagaan wat er nog meer speelt op en rond de dijk. Daarvoor worden op verschillende manieren bewoners en andere gebruikers betrokken. De manier waarop de mensen uit de omgeving worden betrokken hangt af van de aard van de dijkversterking. In eerste instantie is dat meestal algemeen gericht, maar naar mate duidelijk wordt wat er moet gebeuren en wat voor wensen er nog meer zijn wordt de betrokkenheid meer gericht op de betreffende personen en organisaties. Op de website van Waterschap Rivierenland kunt u een indruk krijgen van lopende dijkversterkingsprojecten.

11. Kan ik bezwaar maken tegen de plannen?

Zie vraag 10

12. Waar kan ik meer informatie vinden?

13. Waar kan ik terecht met mijn vragen?

Vragen aan Waterschap Rivierenland over planning van dijkversterking:
Frans van den Berg, tel: 0344-649090

Vragen aan Waterschap Rivierenland over het MIRT-onderzoek:
Inez Wissingh, tel: 0344-649090

Vragen over het MIRT-onderzoek:
Provincie Zuid-Holland

 

Scroll To Top