Water en ruimte verbinden.

  • Bereikbaarheid

De hoofdwegenstructuur vormt de ruggengraat voor de interne en de externe bereikbaarheid van de regio. Deze structuur wordt gevormd door de autosnelwegen A2, A15 en A27 en provinciale wegen in het gebied. De provinciale wegen vormen tevens de hoofdstructuur voor het regionale landbouw- en vrachtverkeer.

De regio wil de bereikbaarheid optimaliseren en de negatieve effecten van autoverkeer zoveel mogelijk beperken. Er wordt ingezet op doorstroming op het hoofdwegennet en verbinden van de kernen met de hoofdwegen. Bekeken wordt waar hier nog kansen liggen die samen met of aanvullend op de dijkversterking opgepakt kunnen worden. Ook wordt verkend waar het autoverkeer van het fietsverkeer gescheiden kan worden op dijkwegen.
Verder kunnen er kansen liggen in vervoer over water, zowel van goederen als van bewoners en bezoekers van het gebied. Waterbus en watertaxi kunnen ook voor personeel van bedrijventerreinen aan de Merwede en de Noord een oplossing bieden voor parkeerproblemen.

Scroll To Top