Water en ruimte verbinden.

  • recreatie a5h 2

De Alblasserwaard Vijfheerenlanden heeft een enorm recreatief potentieel. In het gebied bevindt zich naast Kinderdijk ook de oude Hollandsche waterlinie en de daarbij behorende forten. Daarnaast heeft het gebied een uitgestrekt cultuurhistorisch waardevol landschap waar bijzondere vogelsoorten leven.

Partijen in het gebied werken samen aan onder andere het thema natuur, recreatie en toerisme in de Regio-agenda. De toegankelijkheid van het gebied voor recreanten is daarin een belangrijk aandachtspunt. Er is aandacht nodig voor de toegang en capaciteit van Kinderdijk, de beschikbaarheid van jachthaven voor pleziervaart en de continuïteit van de fiets wandel en kano routes binnen het gebied.

De regio heeft inmiddels met Groen Verbindt een programma neergelegd dat samen met partners wordt uitgevoerd. Bekeken wordt waar kansen liggen die samen met, of aanvullend op de dijkversterking kunnen worden opgepakt.

Scroll To Top