Water en ruimte verbinden.

Dijkversterking en gebiedsontwikkeling op de locatie Mercon Kloos gaan hand in hand als het ligt aan de vier partijen die de intentieovereenkomst hebben ondertekend op 7 maart 2019. Ontwikkelaar Whoonapart heeft plannen om het gebied te herontwikkelen, waterschap Rivierenland staat aan de lat voor dijkversterking, onder meer op deze locatie.

Naast deze twee partijen tekenen ook de gemeente Alblasserdam en de provincie Zuid-Holland de intentieovereenkomst. Daarmee wordt het startschot gegeven voor een nadere verkenning naar de plussen en minnen van het in de tijd combineren van de dijkversterking en gebiedsontwikkeling.

Meerwaarde

Het combineren van dijkversterking en gebiedsontwikkeling kan een meerwaarde hebben. Zo kan gewonnen worden aan ruimtelijke kwaliteit door het parkeren te integreren in het dijkontwerp. Bewoners hebben op deze manier maar één keer te maken met overlast en ook worden met deze aanpak minder kosten gemaakt voor de aanvoer van materialen. Aan de andere kant zijn aan het combineren van dijkversterking en gebiedsontwikkeling voor de betrokken organisaties ook nadelen verbonden. Zo moet de dijk eerder worden versterkt dan in de planning staat, met bijvoorbeeld financiële consequenties tot gevolg.

Synergie

Directeur/eigenaar Jaco Poldervaart ondertekent namens Whoonapart BV en vertrouwt op een goed geïntegreerd resultaat. “Mooi dat ons ‘samen doen’ traject van de gehele Mercon Kloos ontwikkeling ook in de opgave van de dijkversterking kan worden door getrokken. Een unieke samenwerking met als gezamenlijk streven een win win situatie en beter resultaat.”

Goos den Hartog maakt zich als heemraad van Waterschap Rivierenland sterk voor initiatieven met maatschappelijke synergievoordelen. “We investeren in onderzoek naar de haalbaarheid van dit initiatief om met elkaar vast te kunnen stellen hoe we die synergievoordelen het beste kunnen benutten.”

Wethouder Arjan Kraijo is overtuigd van de meerwaarde van een integrale aanpak. “Als het daadwerkelijk lukt om de dijkversterking te integreren in de plannen, zullen omwonenden veel minder overlast ervaren en het plan zal nog beter aansluiten op de omgeving. Dit maakt deze verkenning zeer de moeite waard.”

Gedeputeerde Adri Bom-Lemstra ondertekent de intentieovereenkomst namens de provincie en hoopt op een positief resultaat: ”Als we er in slagen om synergie aan te brengen tussen de opgaven van dijkversterking en gebiedsontwikkeling, lopen we voorop én boeken we voor alle partijen een prachtig resultaat.”

Planning

De komende tijd wordt verkend of een gecombineerde aanpak een positief resultaat oplevert. Dat is nog niet een gelopen race. De komende tijd zullen dus daadwerkelijk de plussen en minnen de revue passeren. De vier partijen hebben het streven om de balans op te maken in juli van dit jaar.

Mercon Kloos

Mercon Kloos is een voormalig scheepsbouw en –reparatiebedrijf en is gelegen tussen rivier De Noord en de weg van Alblasserdam naar Kinderdijk. De gebouwen staan al ruim tien jaar leeg. Ontwikkelaar Whoonapart wil op het terrein woningbouw een hotel en museum realiseren. Het waterschap Rivierenland verwacht dat op termijn ook de dijken aldaar moeten worden versterkt om aan de nieuwe normering te voldoen.

Van links naar rechts op de foto: Jaco Poldervaart, Adri Bom-Lemstra, Goos den Hartog en Arjan Kraijo

Bram van Hemmen, voorzitter van de Gebiedsraad Alblasserwaard-Vijfheerenlanden heeft op woensdag 31 oktober de Perspectievennota aangeboden aan de bestuurders van het Delta Programma Rijnmond Drechtsteden. In dit overleg onder voorzitterschap van de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb zitten bestuurders uit het gebied bij elkaar.

Van Hemmen, in het dagelijks leven burgemeester van Sliedrecht heeft tijdens het overleg aangegeven hoe gemeenten, het waterschap Rivierenland en de provincie Zuid-Holland samen werken aan het verbinden van de waterveiligheid en ruimtelijke ambities. Daarbij is onderzoek gedaan naar vijf urgente issues in het gebied en komt de Gebiedsraad nu met een routekaart met als doel synergie aan te brengen in de planning van de waterveiligheidsopgaven en ruimtelijke ambities, het zogeheten verzilveren van meekoppelkansen.

Naast de Perspectievennota is ook een publiekssamenvatting uitgebracht waarin in een notedop wordt uitgelegd wat de inzet van de Gebiedsraad betekent.

Perspectievennota A5H oktober 2018

Samenvatting Perspectievennota

 

 

 

Scroll To Top